tu-vung-ielts-chu-de-moi-truong

Từ vựng IELTS theo chủ đề Environment

I. Cụm từ:

 1. carbon dioxide ≈ greenhouse gases (khí thải nhà kính) ≈ emissions (khí thải)
 2. the greenhouse effect: hiệu ứng nhà kính
 3. average global temperatures ≈ the earth’s average temperatures ≈ our planet’s average temperatures: nhiệt độ trung bình toàn cầu/trái đất
 4. human activity: hoạt động của con người
 5. deforestation ≈ forest clearance ≈ illegal logging (chặt cây trái pháp luật) ≈ cutting and burning trees
 6. produce = release + khí thải + into….(v): thải khí thải ra đâu
 7. the burning of fossil fuels: việc đốt nhiên liệu hóa thạch
 8. ozone layer depletion: sự phá hủy tầng ô-zôn
 9. melting of the polar ice caps: việc tan chảy các tảng băng ở cực
 10. sea levels: mực nước biển
 11. extreme weather conditions: những điều kiện thời tiết khắc nghiệt
 12. put heavy pressure on…: đặt áp lực nặng nề lên…
 13. wildlife habitats: môi trường sống của động vật hoang dã
 14. the extinction of many species of animals and plants: sự tuyệt chủng của nhiều loài động thực vật
 15. people’s health: sức khỏe của con người
 16. introduce laws to…: ban hành luật để….
 17. renewable energy from solar, wind or water power: năng lượng tái tạo từ năng lượng mặt trời, gió và nước.
 18. raise public awareness: nâng cao ý thức cộng đồng
 19. promote public campaigns: đẩy mạnh các chiến dịch cộng đồng
 20. posing a serious threat to: gây ra sự đe dọa đối với
 21. power plants/ power stations: các trạm năng lượng
 22. absorb: hấp thụ
 23. global warming/ climate change: nóng lên toàn cầu/ biến đổi khí hậu

>>> Xem thêm: Làm thế nào để luyện nói tiếng Anh như người bản xứ?

II. Danh từ chủ đề Environment

 1. Pollution: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm
 2. Pollutant: chất gây ô nhiễm
 3. Polluter: người/tác nhân gây ô nhiễm
 4. Environmental pollution: ô nhiễm môi trường
 5. Air/soil/water pollution: ô nhiễm không khí/đất/nước
 6. Contamination: sự làm nhiễm độc
 7. Greenhouse: hiệu ứng nhà kính
 8. Forest fire: cháy rừng
 9. Deforestation: phá rừng
 10. Gas exhaust/emission: khí thải
 11. Carbon dioxide emissions: phát thải khí CO2
 12. Greenhouse gas emissions: khí thải nhà kính
 13. Soil erosion: xói mòn đất
 14. Ecosystem: hệ sinh thái
 15. A marine ecosystem: hệ sinh thái dưới nước
 16. Protection/preservation/conservation: bảo vệ/bảo tồn
 17. Wind/solar power/energy: năng lượng gió/mặt trời
 18. Alternative energy: năng lượng thay thế
 19. Solar panel: tấm năng lượng mặt trời
 20. Biodiversity preservation: sự bảo tồn đa dạng sinh học
 21. Natural resources: tài nguyên thiên nhiên
 22. The ozone layer: tầng ozon
 23. Acid rain: mưa axit

III. Động từ chủ đề Environment

 1. Contaminate/pollute: làm ô nhiễm/làm nhiễm độc
 2. Pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans: làm ô nhiễm sông và hồ/luồng nước/không khí/bầu khí quyển/môi trường/đại dương
 3. Contaminate groundwater/the soil/food/crops: làm ô nhiễm nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng
 4. Dispose/release/get rid of: thải ra
 5. Exploit: khai thác
 6. Cut/reduce: giảm thiểu
 7. Cut down on/reduce pollution/greenhouse gas emissions: giảm ô nhiễm/lượng khí thải nhà kính
 8. Preserve/conserve: bảo tồn/giữ gìn
 9. Preserve/conserve biodiversity/natural resources: bảo tồn/ giữ gìn sự đa dạng sinh học/tài nguyên thiên nhiên
 10. Make use of/take advantage of: tận dụng/lợi dụng
 11. Over-abuse: lạm dụng quá mức
 12. Halt/discontinue/stop: ngăn chặn/làm dừng lại
 13. Tackle/cope with/deal with: giải quyết
 14. Fight/take action on/reduce/stop global warming: đấu tranh chống/hành động chống/giảm/ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu
 15. Limit/curb/control/combat: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát/chống lại
 16. Limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát sự ô nhiễm không khí/nước/bầu khí quyển/môi trường
 17. Damage/destroy: phá hủy
 18. Damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs: phá hủy môi trường/hệ sinh thái dưới nước/tầng ozon/rặng san hô
 19. Cause/contribute to climate change/global warming: gây ra biến đổi khí hậu/nóng lên toàn cầu
 20. Produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissions: gây ô nhiễm/ phát thải khí CO2/khí thải nhà kính
 21. Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction: đe dọa môi trường sống tự nhiên/hệ sinh thái ven bờ/giống loài có nguy cơ tuyệt chủng
 22. Degrade ecosystems/habitats/the environment: làm suy thoái hệ sinh thái/môi trường sống
 23. Harm the environment/wildlife/marine life: gây hại cho môi trường/môi trường sống tự nhiên/môi trường sống dưới nước

IV. Tính từ chủ đề Environment

 1. Pollutive: bị ô nhiễm
 2. Toxic/poisonous: độc hại
 3. Excessive: quá mứcSerious/severe/acute: nghiêm trọng
 4. Thorny/head-aching/head-splitting: đau đầu/nhức nhối (thường đi với từ problems)
 5. Excessive: quá mức
 6. Fresh/pure: trong lành
 7. Effective/efficient/efficacious: hiệu quả
 8. Environmentally-friendly: thân thiện với môi trường

BÀI MẪU ÁP DỤNG TỪ VỰNG IELTS THEO CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Đề bài: People think that government should increase the cost of fuel for cars and other vehicles to solve environmental problems. Give your opinion.

Essay:

It is widely believed that one solution to environmental problems would be for governments to raise the price of petrol. While I consider that this might be an effective measure, I would argue that other measures might have an even greater impact. If national authorities raised taxes on petrol, this would address two environmental issues. Firstly, in terms of private cars, motorists would limit the number and length of their journeys to compensate for the extra expense. Governments would then be forced to upgrade and expand public transport provision, as people would still need to travel to work, to school or to travel to shops and hospitals, for example. Secondly, from the perspective of freight services, more goods would have to be transported by rail rather than by truck. Both these measures would cut down on emissions from vehicles and help to reduce the greenhouse effect. On the other hand, while this rise in fuel prices might be a useful stopgap measure, governments could adopt transport policies that would be more effective in the long term. The local authorities in London, for instance, introduced a congestion charge on all vehicles visiting the city centre. They use the money raised to subsidize the cost of fares and to invest in transport infrastructure. In turn, this has improved the air quality in the city, as a result of the reduction in exhaust fumes. Another policy would be to introduce free bus and train passes, as the increased use of public transport would reduce pollution from private cars and help in the effort to combat global warming.

In conclusion, a sharp rise in petrol prices would be a useful environmentally-friendly transport measure, although in the longer term other steps would be more effective.

(Nguồn essay: tham khảo)

>>> Xem thêm: Cách học từ vựng IELTS Listening nhớ lâu

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *