ielts speaking housework topic

IELTS Speaking Part 1 – HOUSEWORK (Vocabulary + Sample Answer)

Housework – Việc nhà là một chủ đề khá thú vị trong bài thi IELTS Speaking.

Hãy cùng IPEN ENGLISH Tham khảo và thử sức câu trả lời nhé.

Speaking Part 1 topic Housework

Who usually does the housework in your family?

All members in my family share the housework. My mother usually does most of the cooking while cleaning is normally my father’s duty. My brother and I are responsible for other chores such as doing the laundry and the washing-up. But it also depends on who is busier.

– most of (pron) /məʊst əv/: hầu hết

– duty (n) /ˈduːti/: trách nhiệm, nhiệm vụ

– responsible (for) (adj) /rɪˈspɑːnsəbl fər/: chịu trách nhiệm về

– chore (n) /tʃɔːr/: việc vặt trong nhà

– do the laundry (col) /duː ðə ˈlɔːndri/: giặt quần áo

– do the washing-up (col) /duː ðə ˌwɑːʃɪŋ ˈʌp/: rửa bát đĩa

Đọc thêm: IELTS Speaking topic Competition – Vocabulary + Sample

Do you like doing housework?

Frankly speaking, I’m not really into it. But household chores have become a part of my daily routine. It is a way of showing that I am responsible as well for matters of family because more people helping towards housework means less burden on a single individual.

– frankly speaking /ˈfræŋkli ˈspiːkɪŋ/: thành thực mà nói

– daily routine (n) /ˈdeɪli ruːˈtiːn/: công việc thường ngày, thời gian biểu

– towards (prep) /tɔːrdz/: về phía, đối với

– burden (n) /ˈbɜːrdn/: gánh nặng

– individual (n) /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/: cá nhân

Are there any specific tasks you dislike doing around the house? Why?

I have to admit that cleaning my room is my pet peeve. However, I have to do it every now and then as my mother always grumbles to me about how messy my room is. I don’t mind organizing my things but I prefer if someone else does the actual cleaning.

– admit (v) /ədˈmɪt/: thừa nhận

– sb’s pet peeve (idm) /pet piːv/: điều ai đó đặc biệt không thích

– every now and then (idm) /ˈevri naʊ ən ðen/: thỉnh thoảng

– grumble (v) /ˈɡrʌmbl/: càu nhàu, cằn nhằn

– messy (adj) /ˈmesi/: bừa bộn, lộn xộn

What do you think is the most important household task?

I believe doing the washing-up is essential and a clean kitchen should be an integral part of any homemakers. After all, kitchen is the place where we prepare meals and sometimes have snacks. It doesn’t take long before a kitchen can go from cluttered to dirty. That’s why I think it’s important to wash up in order to avoid harmful bacteria.

– essential (adj) /ɪˈsenʃl/: thiết yếu

– integral (adj) /ˈɪntɪɡrəl/: không thể thiếu

– homemaker (n) /ˈhəʊmmeɪkər/: người nội trợ

– cluttered (adj) /ˈklʌtərd/: lộn xộn

– wash up (phr. v) /wɑːʃ ʌp/: dọn dẹp sau khi nấu nướng

– bacteria (n) /bækˈtɪriə/: vi khuẩn

Các bạn thử sức và áp dụng cho câu trả lời của mình nhé.

Đọc thêm: IELTS Speaking topic transport, transportation – Question + Sample

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *