because_becauseof_dueto_since_owing-to

Cách dùng Because, Because of, Due to, Owing to, Since, As trong tiếng anh chi tiết

1. Because of, Due to, Owing to 

*Due to, Owing to, Because of có nghĩa là “vì, tại vì”, được dùng để giới thiệu lí do, nguyên nhân của sự việc, hành động.

– Cấu trúc:

Because of/ Due to/ Owing to + N( danh từ)/ V_ing( động từ đuôi ing)

Ví dụ: 

  • Due to/ Because of heavy rain, our flight to New York has been cancelled.

( Bởi vì trời mưa to, chuyến bay tới New York của chúng tôi bị hủy bỏ).

  • Because of not revising lessons carefully, she got a low mark in the last examination.

( Bởi vì không ôn tập bài giảng chu đáo, cô ấy nhận điểm khá thấp trong kì thi vừa qua).

2. Because, Since, As

*Because, Since, As có nghĩa là “vì, tại vì”, được dùng để giới thiệu lí do, nguyên nhân của sự việc, hành động.

Because/ Since/ As + clause( mệnh đề)

Ví dụ: 

  • My parents were very annoyed because my brother came back home very late last night.

( Bố mẹ mình rất tức giận vì anh trai mình về nhà rất trễ tối hôm qua).

  • Because Peter is always going to school late, my teacher forced him to stand outside the door as a punishment.

( Bởi vì Peter luôn đi học muộn, cô giáo mình đã bắt bạn ấy đứng ngoài cửa như một hình phạt).

*Một số lưu ý:

Because of= Due to=on account of= owing to= by dint of= in view of + noun phrase( cụm danh từ)

Ví dụ: 

  • Because of / Due to/ On account of/ Owing to his laziness, he failed the exam.

( Bởi vì sự lười học, anh ấy đã trượt kì thi).

Because= since= as= in that/ now that= on account of the fact that= because of the fact that + clause( mệnh đề)

Ví dụ: 

  • Because/ Since/ As/ Now that/ On account of the fact that I want to get high scores in the entrance exam, I cheated.

( Bởi vì mình muốn đạt điểm cao trong kì thi tốt nghiệp, mình đã gian lận).

3. Kiến thức bổ sung

  • Since/as/seeing that: thường được khi ngươi nghe đã biết lí do hoặc lí do không phải là phần quan trọng, sự nhấn mạnh thuộc về mệnh đề chính

Eg : We watched TV all evening as we had nothing to do (phần lí do không phải la quan trọng )

  • Because : dùng để nhấn mạnh lí do, cung cấp thông tin mới cho người nghe. sự nhấn mạnh thuộc về mệnh đề chỉ lí do

Eg : Because they live near us, we see them quiet often

IPEN ENGLISH hi vọng những kiến thức trên đây phần nào giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm ngữ pháp cực kì quan trọng này nhé!

Xem thêm: Bài tập viết lại câu Although, Despite, In spite of

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *