bai-tap-tieng-anh-lop-8

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 1

Unit 1: Leisure activities

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 1 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. adore B. world C. worker D. word

Question 2: A. beach B. peach C. watch D. chemistry

Question 3: A. cultural B. communicate C. music D. student

Question 4: A. leisure B. furniture C. feature D. nurture

Question 5: A. mind B. fire C. kit D. socialize

Question 6: A. weird B. relax C. netlingo D. detest

Question 7: A. craft B. game C. communicate D. bracelet

Question 8: A. centre B. detest C. leisure D. relax

Question 9: A. addicted B. adore C. satisfied D. virtual

Question 10: A. socialize B. window C. netlingo D. communicate

Question 11: A. hooked B. addicted C. watched D. shopped

Question 12: A. watching B. relax C. satisfied D. cultural

Question 13: A. leisure B. detest C. sociable D. spend

Question 14:A. craft B. addicted C. centre D. cook

Question 15: A. netlingo B. satisfied C. window D. virtual

>>> Xem thêm: Luyện nghe tiếng anh cơ bản 1 – từ vựng đời sống

Đáp án 

Câu 1:

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /ɜ:/

Câu 2:

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

Câu 3:

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/

Câu 4:

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə:/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Câu 5:

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /aɪ/

Câu 6:

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

Câu 7:

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án A phát âm là /ɑː/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Câu 8:

Đáp án:D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Câu 9:

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Câu 10:

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Câu 11:

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /id/ các đáp án còn lại phát âm là /t/

Câu 12:

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Câu 13:

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʒ/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Câu 14:

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Câu 15:

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ɜ:/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

>>> Xem thêm: 200+ từ vựng thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành du lịch cần nhớ

 

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *